23. 7. 2019  19:30 Oľga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PPGSO_B - Princípy počítačovej grafiky a spracovania obrazu (FIIT - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PPGSO_B
Názov predmetu: Princípy počítačovej grafiky a spracovania obrazu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálne úlohy na cvičeniach: 20b
Projekt: 20b
- upresnenie požiadaviek na projekt bude spresnené v Dokumentovom servery AIS
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné teoretické znalosti z oblastí 2D grafiky, spracovania obrazu, 3D grafiky, osvetlenia a animácie s dôrazom na ich praktické využitie pri návrhu aplikácií. Získať praktické skúsenosti s návrhom aplikácií ktoré využívajú moderné grafické programové jednotky.
 
Stručná osnova predmetu:
1. História počítačovej grafiky
2. Videnie a zobrazovacie zariadenia
3. Farba a farebné modely a reprezentácia obrazu
4. Spracovanie obrazu a filtre
5. 2D transformácie a projekcie
6. Kreslenie čiar, kružníc a parametrických kriviek
7. 3D transformácie a projekcie
8. Modelovanie a reprezentácia 3D povrchov
9. Algoritmy viditeľnosti a odstraňovania neviditeľných častí
10. Osvetlenie a svetelné modely
11. Animácia a tvorba interaktívnych scén
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HILL, F. Computer graphics using openGL. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. 922 s. ISBN 0-02-354856-8.
ŽÁRA, J. -- BENEŠ, B. -- SOCHOR, J. Moderní počítačová grafika. Praha: Computer Press, 2005. 606 s. ISBN 80-251-0454-0.
RUŽICKÝ, E. -- FERKO, A. Počítačová grafika a spracovanie obrazu. Bratislava : SAPIENTIA, 1995. 324 s. ISBN 80-967180-2-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 950

ABCDEFX
8,3 %16,7 %31,8 %22,6 %16,5 %4,1 %
Vyučujúci: Ing. Peter Drahoš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kapec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2013
Schválil: Ing. Peter Drahoš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 04. 2013.

Typ výstupu: