23. 7. 2019  19:33 Oľga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu KMPS_B - Konvergencia mobilných a pevných sietí (FIIT - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: KMPS_B
Názov predmetu: Konvergencia mobilných a pevných sietí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve zadania za 27b.
Miniprezentácia 3b.
Aktivita na cvičeniach 15b.

Z každého zadania aj miniprezentácie je nutné získať nenulový počet bodov.

Body je možné získať aj samostatným celosemestrálnym zadaním po dohode s cvičiacim predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti z oblasti procesov migrácie a konvergencie rôznych typov sieťových platforiem (TDM a IP siete) a komunikačných systémov (mobilných, pevných). Pochopiť princípy integrácie jednotlivých typov komunikačných systémov do jednotnej architektúry konvergovanej siete.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do predmetu, základy VoIP. SIP protokol (dve prednášky)
2. Bezpečnosť vo VoIP
3. Štruktúra a signalizácia klasickej Verejnej telekomunikačnej siete (VTS) (dve prednášky)
4. Mobilné siete - architektúra, signalizácia (dve prednášky)
5. Intelignené siete - architektúra, výhody, nevýhody
6. XMPP, jingle
7. Konvergencia sietí - architektúra softswitch a IMS (dve prednášky)
8. Zhrnutie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WILKINSON, N. Next generation networks services: Technologies and strategies. Chichester : John Wiley & Sons, 2002. 196 s. ISBN 0-471-48667-1.
OHRTMAN, F D. Softswitch Architecture for VoIP. New York : McGraw-Hill, 2003. 359 s. ISBN 0-07-140977-7.
MUELLER, S M. APIs and Protocols for Convergent Network Services. McGraw-Hill, 2002. 445 s. ISBN 0-07-138880-X.
DÚHA, J. -- KICZKO, M. -- LEVICKÝ, D. -- PODHRADSKÝ, P. -- RÓKA, R. Multimedia ICT technologies network platforms and multimedia services. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 352 s. ISBN 80-227-2310-X.

Odporúčaná:
Podhradský, P., Mikóczy, E.: Konvergované technológie a NGN, Vydané vo vydavateľstve STU v Bratislave, Slovak Republic, 2007

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 547

ABCDEFX
6,2 %13,5 %29,1 %30,2 %16,8 %4,2 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Binder, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ján Murányi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Nagy (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2013
Schválil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 23. 09. 2013.

Typ výstupu: