16. 10. 2019  9:54 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ASEMBL_B - Asemblery (FIIT - LS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: ASEMBL_B
Názov predmetu: Asemblery
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: internetové technológie - bakalársky (povinný), 2. semester
internetové technológie (konverzný) - bakalársky (povinný), 4. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete - bakalársky (povinný), 2. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete 4-ročný - bakalársky (povinný), 4. semester
informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
cvičenia - 30%
priebežný test - 15%
Na udelenie zápočtu je potrebné získať minimálne 50 % maximálneho bodového hodnotenia zadaní, riešených na cvičeniach a priebežných testov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti o strojovej úrovni počítača, o jazykoch symbolických inštrukcií a o programovaní na tejto úrovni. Pochopiť princípy dosiahnutia funkcií počítača na úrovni technických prostriedkov. Vedieť popísať postupy a metódy programovania na strojovej úrovni. Získať praktické skúsenosti v oblasti tvorby programov na systémovej úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Jazyk symbolických inštrukcií.
2.Technické prostriedky procesorov INTEL z pohľadu programátora: registre, príznaky, organizácia a rozdelenie pamäti.
3.Strojový jazyk, formát inštrukcie, adresovanie operandov, spôsoby adresovania operandov procesorov Intel, spôsob a rýchlosť vykonávania inštrukcií.
4.Inštrukcie procesorov Intel.
5.Definovanie údajov a prístup k nim. Štruktúry, záznamy, pole, tabuľka.
6.Podprogramy, makrá, podmienky, cykly.
7.Štruktúrovanie programov, programové moduly, segmentovanie, inicializácia segmentových registrov.
8.Základné princípy definovania konštánt, premenných a prístupu k nim.
9.Pseudoinštrukcie JSI.
10.Operátory JSI.
11.Charakteristika strojovej úrovne procesorov 80286, 8038, 80486 a Pentium.
12.Správa pamäti.
13.Tvorba programov v rôznych jazykoch.
14.Interpret príkazového riadku riadiaceho jazyka.
15.Rezidentné programy spracovanie prerušení a ich reťazenie.
16.Tvorba drajverov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SCANLON, L J. 80286 assembly language on MS-DOS computers. New York : Brady, 1986. 316 s.
BREY, B. Programming the 80286, 80386, 80486, and pentium-based personal computer. Englewood Cliggs : Prentice Hall, 1996. 786 s. ISBN 0-02-314263-4.
STEVENS, W. Advanced programming in the UNIX environment. Reading : Addison-Wesley, 1993. 744 s. ISBN 0-201-56317-7.
TANENBAUM, A S. Structured computer organization. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1990. 587 s. ISBN 0-13-852872-1.
SILBERSCHATZ, A. -- PETERSON, J L. -- GALVIN, P B. Operating systems concepts. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1991. 696 s. ISBN 0-201-54873-9.
BRANDEJS, M. Mikroprocesory Intel: Pentium a spol. Praha : Grada, 1994. 411 s. ISBN 80-7169-041-4.
BOUKAL, V. BIOS IBM PC: Příručka programátora. Praha : Grada, 1992. 243 s. ISBN 80-85424-58-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1158

ABCDEFX
18,1 %40,0 %25,4 %5,8 %0,9 %9,8 %
Vyučujúci: Ing. Dušan Bernát, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ján Hudec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Dominik Macko, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Siebert, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 5. 2013
Schválil: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 27. 05. 2013.

Typ výstupu: