16. 10. 2019  7:24 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAS_B - Modelovanie a simulácia (FIIT - LS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: MAS_B
Názov predmetu: Modelovanie a simulácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas cvičení sa musia vypracovať tri úlohy s hodnotením maximálne 3x20 bodov. Úlohy musia byť odovzdané do AIS v daných termínoch, inak sa počíta -5 bodov za každý týždeň omeškania. Cvičenia sú úspešne absolvované pri aspoň 20 dosiahnutých bodoch. Písomná skúška po semestri má hodnotenie maximálne 40 bodov. Súčet je najviac 3x20+40=100 bodov a konečná známka je A,B,C,D,E podľa oficiálnej tabuľky. Minimálny úspešný limit je 56 bodov na známku E.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom tohto vyučovacieho predmetu je štúdium a praktické experimentovanie s vybranými metódami a algoritmami pre modelovanie a simuláciu. Hlavným zameraním je tu diskrétne, dynamické modelovanie a simulácia v aplikačnej oblasti informačných technológií. Vedľajším zameraním je modelovanie a simulácia komplexných systémov. Domovská stránka vyučovacieho predmetu v roku 2014 je
http://www.fiit.stuba.sk/~stefanovic/info/mas/index.html
 
Stručná osnova predmetu:
+ úvod, účel modelovania a simulácie
+ metódy modelovania založené na matematickom výpočte
+ metódy modelovania založené na grafoch
+ metódy modelovania založené na formálnych jazykoch
+ metódy modelovania založené na systémoch interaktívnych agentov
+ náhodné premenné
+ algoritmy pre hľadanie a optimalizáciu
+ vybraný softvér a nástroje
stránka predmetu v sezóne 2014 http://www.fiit.stuba.sk/~stefanovic/info/mas/index.html
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LEEMIS, L M. -- PARK, S K. Discrete-Event Simulation: A First Course. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2006. 604 s. ISBN 0-13-142917-5.
PELÁNEK, R. Modelování a simulace komplexních systémů. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011. 233 s. ISBN 978-80-210-5318-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 774

ABCDEFX
11,4 %25,8 %31,8 %18,6 %11,6 %0,8 %
Vyučujúci: Ing. Ján Kvak (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Štefanovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 2. 2014
Schválil: Ing. Juraj Štefanovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 24. 02. 2014.

Typ výstupu: