16. 10. 2019  7:49 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu UI_B - Umelá inteligencia (FIIT - LS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: UI_B
Názov predmetu: Umelá inteligencia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent napĺňa podmienky absolvovania predmetu preukazovaním vlastných vedomostí. Odovzdanie práce prevzatej od iného, aj ak sa vhodne cituje, nevedie k naplneniu podmienok, pokiaľ študent súčasne nepreukázal vlastné vedomosti v dostatočnej miere.

Podmienky na získanie zápočtu:
Vypracovanie a odovzdanie všetkých požadovaných zadaní s tým, že získa
za prvé aspoň 2 body
za druhé aspoň 3 body
za tretie aspoň 3 body
za štvrté aspoň 3 body.
Získanie aspoň 7 bodov z priebežného testu.
Podmienky na vykonanie skúšky:
Získanie zápočtu.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie dostatočného počtu bodov (podľa študijného poriadku), ktorými sa hodnotí:
zadania (max. 35 bodov) – treba aspoň 11 vo vyššie opísanej štruktúre
priebežný test (max. 20 bodov) – treba aspoň 7
záverečná skúška (max. 45 bodov) treba aspoň 18 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti z princípov umelej inteligencie. Pochopiť princípy symbolickej aj subsymbolickej umelej inteligencie v širšom kontexte informatických vied. Vedieť opísať postupy, metódy, štruktúry riešenia problémov, založené na výpočtových procesoch opierajúcich sa o znalosti. Získať praktické skúsenosti v oblasti vytvárania inteligentných agentov.
 
Stručná osnova predmetu:
1 Predmet a metódy skúmania umelej inteligencie.
2 Riešenie problémov.
3 Stavový priestor, hľadanie riešenia.
4 Neinformované hľadanie riešenia.
5 Heuristické hľadanie riešenia.
6 Riešenie problémov, definovaných ako hra.
7 Strojové učenie sa.
8 Neurónové siete a evolučné algoritmy.
9 Využitie matematickej logiky v UI.
10 Reprezentácia znalostí
11 Neurčitosť znalostí a jej vyjadrenie
12 Plánovanie
13 Multiagentové systémy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NÁVRAT, P. -- BIELIKOVÁ, M. -- BEŇUŠKOVÁ, Ľ. -- KAPUSTÍK, I. -- UNGER, M. Umelá inteligencia. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 393 s. ISBN 80-227-1645-6.
RUSSEL, S J. -- NORVIG, P. Artificial intelligence a modern approach. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003. 1080 s. ISBN 0-13-080302-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1910

ABCDEFX
6,9 %15,8 %30,5 %26,2 %14,0 %6,6 %
Vyučujúci: Mgr. Gabriela Grmanová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Kapustík (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Kompan, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Krátky, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kubán (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Sabo, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 2. 2014
Schválil: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 27. 02. 2014.

Typ výstupu: