20. 7. 2018  22:20 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 437A3_4I - Aplikovaná štatistika (FCHPT - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 437A3_4I
Názov predmetu: Aplikovaná štatistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základmi matematickej štatistiky a naučiť ich spracovávať jednorozmerné a viacrozmerné súbory aj s pomocou štatistického software.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základy pravdepodobnosti
2. Náhodné veličiny , popisná štatistika náhodných veličín
3. Náhodný výber, empirické číselné charakteristiky, štatistický software.
4. Odhady neznámych parametrov a testovanie hypotéz.
5. Analýza rozptylu
6. Dvoj a vicúrovňové plánované experimenty, optimalizácia na základe DoE
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Alexy P.: Základy plánovania a vyhodnocovania experimentov, interný učebný text
Varga, Šabo, Pospíchal: Matematika III, ES STU

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

ABCDEFX
84,4 %10,7 %4,1 %0,8 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Feranc, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 4. 2. 2014
Schválil: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 04. 02. 2014.

Typ výstupu: