20. 7. 2018  22:21 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 437B1_4I - Biotechnologické polyméry (FCHPT - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 437B1_4I
Názov predmetu: Biotechnologické polyméry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Príprava projektu a individuálne konzultácie.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je získať základné znalosti o špecifických polyméroch z oblasti biodegradovateľných polymérov a polymérov z obnoviteľných zdrojov a poukázať na ich význam v ekologických, medicínskych a materiálových aplikáciách. Vychádza sa z procesov získavania týchto polymérov (biotechnologicky, extrakciou z prírodných materiálov) cez ich modifikácie podľa užitkových aplikácií. Obsah predmetu nadväzuje na predmety Makromolekulová chémia a Prírodné polyméry.
 
Stručná osnova predmetu:
Biodegradovateľné polyméry a polyméry z obnoviteľných zdrojov a poukázať na ich význam v ekologických, medicínskych a materiálových aplikáciách. Vychádza sa z procesov získavania týchto polymérov (biotechnologicky, extrakciou z prírodných materiálov) cez ich modifikácie podľa užitkových aplikácií. Biodegradovateľné polyméry v nových technológiách, biomateriály.
Ekologický význam biodegradovateľných polymérov a polymérov z obnoviteľných zdrojov, uhlíková stopa; LCA biodegradovateľných polymérov a legislatíva, metódy testovania biodegradovateľnosti a ekotoxicity; Aplikácie biodegradovateľných polymérov v pôdohospodárstve a obalovej technike, certifikácia výrobkov a progresívne technológie; Biopolyméry a nanotechnológie, aktívne obaly; Biomedicínske inžinierstvo a biodegradovateľné polyméry v tkanivovom inžiniertsve; Polyméry v systémoch nosičov liečiv.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAKOŠ, D. Texty prednasok.  [online]. 2012. URL: http://AIS system.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

ABCDEFX
93,4 %5,7 %0,9 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 4. 2. 2014
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 04. 02. 2014.

Typ výstupu: