20. 7. 2018  22:19 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 415D1_4I - Diplomová práca (FCHPT - LS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 415D1_4I
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie21 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 27
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Samostatné štúdium a riešenie vybratého teoretického alebo technologického problému.
 
Stručná osnova predmetu:
Na základe zadanej témy štúdiom domácej a cudzojazyčnej literatúry získať podklady pre vypracovanie teoretickej časti práce. Konzultovať a vybrať vhodné postupy a metódy pre experimentálne riešenie problémov formulovaných v cieli práce, realizovať a vykonať potrebné experimentálne práce a namerať potrebné údaje pre spracovanie výsledkov. Z vyhodnotenia výsledkov a diskusie vyvodiť stručné závery a návrhy pre ďalší postup. V písomnej forme vypracovať diplomovú prácu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
75,0 %25,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 4. 2. 2014
Schválil: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 04. 02. 2014.

Typ výstupu: