20. 10. 2019  10:27 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DP4_AI_D - Dizertačný projekt IV (FIIT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: DP4_AI_D
Názov predmetu: Dizertačný projekt IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pripravenosť na konzultácie so školiteľom, priebežné výsledky
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy vedeckej práce. Získať hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Intenzívnym výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky, akceptovateľné na medzinárodnej úrovni. Tento predmet predstavuje štvrtú etapu riešenia dizertačného projektu.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Výskumná práca s cieľom napĺňania téz dizertačnej práce.
2.Písomné spracovanie výsledkov vo forme správy, ktorú hodnotí školiteľ.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 9. 2016
Schválil: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 09. 09. 2016.

Typ výstupu: