14. 10. 2019  11:28 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PSPEC_AI_D - Predmet špecializácie (FIIT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PSPEC_AI_D
Názov predmetu: Predmet špecializácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 1. rok
aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 1. rok
aplikovaná informatika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie zoštudovaných materiálov na konzultáciách
 
Výsledky vzdelávania:
Získať hlboké poznatky z oblasti špecializácie. Naučiť sa samostatne pracovať s vedeckými zdrojmi informácií.
 
Stručná osnova predmetu:
Osnova predmetu závisí od špecializácie
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
The literature will be selected by the tutor depending on the subject of specialisation

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 90

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Lacko, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 8. 2016
Schválil: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 12. 08. 2016.

Typ výstupu: