22. 10. 2019  7:59 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TMAI_D - Teória a metodológia aplikovanej informatiky (FIIT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: TMAI_D
Názov predmetu: Teória a metodológia aplikovanej informatiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 1. rok
aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 1. rok
aplikovaná informatika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie zoštudovaných materiálov na konzultáciách
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť znalosť aplikovanej informatiky na úroveň súčasného stavu moderného výskumu. Byť schopný použiť princípy vedeckej práce a z viacerých hľadisk využiť príležitosti ponúkané informačnými technológiami. Konkrétny obsah predmetu je upresnený individuálne z oblasti teórie a metodológie aplikovanej informatiky v závislosti na študovanom odbore.
 
Stručná osnova predmetu:
Vybrané témy pre stanovenie osnovy predmetu:
1.Formálne a neformálne špecifikácia programových systémov.
2.Programovacie jazyky a ich implementácia.
3.Metódy a princípy stavby operačných systémov.
4.Programové systémy a ich vlastnosti.
5.Vybrané kapitoly z modelovania a simulácie v oblastiach relevantných odboru.
6.Vybrané kapitoly z umelej inteligencie.
7.Vybrané kapitoly z počítačovej grafiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
the literature shall be chosen from the theory and methodology of the subject close to the PhD thesis

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 92

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 8. 2016
Schválil: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 10. 08. 2016.

Typ výstupu: