5. 6. 2020  19:23 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-INSEMOB - Inteligentné siete v e-mobilite (FEI - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-INSEMOB
Názov predmetu:
Inteligentné siete v e-mobilite
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
Aplikovaná mechatronika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa budú odovzdávať dve semestrálne práce, spolu za 40 bodov. Za skúšku študent získa 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý za referáty získa menej ako 10 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študenta s inteligentnými meracími systémami a inteligentnými sieťami v oblasti elektroenergetiky. Študent získa vedomosti o budovaní inteligentných sietí, jednotlivých prvkoch a parametroch súvisiacich s inteligentnými sieťami. V rámci predmetu bude opísaná aj problematika prenosu, spracovania a bezpečnosti informácií počas prevádzky inteligentných sietí. Po absolvovaní predmetu, študent nadobudne vedomosti o možnostiach využívania inteligentných meracích systémov pre budovanie a rozvoj inteligentných sietí.
 
Stručná osnova predmetu:
Inteligentné siete ako súčasť energetiky a ich prínos
Normatívne a legislatívne požiadavky kladené na inteligentné siete
Inteligentné elektromery a ich funkcionality
Prenos informácií a komunikačné prvky
Dátová centrála
Využitie inteligentných sietí pri riadení elektrizačnej sústavy
Vzťah odberateľa, prevádzkovateľa distribučnej sústavy a obchodníka s elektrinou v nadväznosti na inteligentné siete
Presnosť, spoľahlivosť, dynamika inteligentných sietí
Zabezpečenie a ochrana údajov
Vplyv inteligentných sietí na prenosovú sústavu
Údržba, prevádzka a budúcnosť inteligentných sietí
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MOMOH, J. Smart Grid : Fundamentals of Design and Analysis. : Wiley-IEEE Press, 2012. 232 s. ISBN 978-0-470-88939-8.
HERTZOG, C. Smart Grid Dictionary. : GreenSpring Margeting LLC, 2013. 445 s. ISBN 978-0-9898893-0-8.
INIEWSKI, K. -- BERGER, L T. Smart Grid Applications, Communications, and Security. : John Wiley & Sons, 2012. 488 s. ISBN 978-1-118-00439-5.
SIOSHANSI, F P. Smart Grid: integrating renewable, distributed and efficient energy. : Elsevier, 2012. 568 s. ISBN 978-0-12-386452-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 69

A
B
C
D
E
FX
15,9 %
13,0 %
27,5 %24,6 %
19,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Anton Beláň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Janiga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Liška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
27. 4. 2015
Schválil:
doc. Ing. Anton Beláň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 27. 04. 2015.

Typ výstupu: