5. 6. 2020  18:22 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-ESP - Elektrické stanice a prístroje (FEI - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-ESP
Názov predmetu:
Elektrické stanice a prístroje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie 12 cvičení (odovzdanie 12 zadaní, max. 36 bodov), písomná skúška 64 bodov. Podmienka účasti na skúške je získanie 56 % bodov zo zadaní.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude po absolvovaní predmetu zorientovaný v oblasti elektrických prístrojov, druhov a funkcií zariadení elektrických staníc. Ďalej získa vedomosti v oblasti DC a AC vlastnej spotreby elektrických staníc a bezpečnosti osôb v elektrických zariadeniach.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektrické prístroje. Elektrické zariadenia elektrických staníc. Zaradenie elektrických staníc do elektrizačnej sústavy. Druhy elektrických staníc a ich hlavné funkcie. Hlavné časti elektrických staníc. Rozvodné zariadenia. Zapojenie elektrických staníc. Blokovacie podmienky elektrických staníc. Vlastná spotreba (striedavá, jednosmerná). Bezpečnosť osôb v elektrických zariadeniach.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Anderson, P. M.: Power System Protection. Piscataway (USA) : IEEE Press, 1999. ISBN 0-7803-3427-2.
JANÍČEK, F., ARNOLD, A., ŠEDIVÝ, J., ŠULC, I., CERMAN, A., PETREK, P.: Elektrické stanice. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, 2012. - ISBN 978-80-227-3678-7. - 1. vydanie. - 189 s., 132 obr., 38 tab.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 162

A
B
C
D
E
FX
15,4 %
20,4 %
24,1 %
13,0 %
24,7 %
2,4 %
Vyučujúci:
prof. Ing. František Janíček, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľudovít Jurčacko (cvičiaci)
doc. Ing. Ferdinand Valent, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jozef Zuščak, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 5. 2015
Schválil:
prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 26. 05. 2015.

Typ výstupu: