5. 6. 2020  19:22 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-OES - Ostrovné energetické systémy (FEI - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-OES
Názov predmetu:
Ostrovné energetické systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (výberový), 1. semester
Elektroenergetika - inžiniersky (výberový), 1. semester
Elektroenergetika - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, spracovanie elaborátov z praktických a výpočtových cvičení, z ktorých je možné získať spolu 40 bodov. Tieto body sa započítajú ku bodom zo skúšky, z ktorej je možné získať max. 60 bodov. Pre získanie výsledného hodnotenia z predmetu - A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Skúška je písomná, no skúšajúci môže skúšku rozšíriť o ústne doskúšanie, na základe ktorého môže upraviť výsledok skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má možnosť zorientovať sa v problematike ostrovných a hybridných systémov a identifikovať základné rozdiely voči systémom s výlučne paralelnou spoluprácou so sieťou. Dokáže samostatne navrhovať koncepty decentralizovanej výroby energie, založené na princípe optimalizácie výroby, spotreby a akumulácie s ohľadom na životnosť a ekonomiku prevádzky použitých technologických zariadení. Bude vedieť spracovať návrh energetickej politiky zvoleného objektu s uvažovaním spotreby konkrétnych spotrebičov, potenciálu výroby, potreby akumulácie a celkovej optimalizácie spotreby primárnych energetických zdrojov.
 
Stručná osnova predmetu:
1) Filozofia ostrovných a zmiešaných energetických systémov
2) Zdroje energie v ostrovných a zmiešaných systémoch
3) Spotreba energie v ostrovných a zmiešaných systémoch
4) Akumulácia energie v ostrovných a zmiešaných systémoch
5) Technológie a ich kombinovanie pre výrobu energie v ostrovných a zmiešaných systémoch
6) Zariadenia pre výrobu energie v ostrovných a zmiešaných systémoch na báze obnoviteľných zdrojov energie (2 prednášky)
7) Elektrárenská, kogeneračná a trigeneračná výroba energií (2 prednášky)
8) Riadiace systémy ostrovných a hybridných energetických systémov
9) Návrh silových rozvodov ostrovných systémov
10) Elektronické meniče pre ostrovné a hybridné systémy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DARUĽA, I. -- TKÁČ, J. Výroba elektrickej energie. Košice : Mercury - Smékal, 2003. 112 s. ISBN 80-89061-64-8.
SIOSHANSI, F P. Smart Grid: integrating renewable, distributed and efficient energy. : Elsevier, 2012. 568 s. ISBN 978-0-12-386452-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

A
B
C
D
E
FX
17,3 %18,7 %
54,7 %
5,3 %
4,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Pípa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 5. 2015
Schválil:
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 26. 05. 2015.

Typ výstupu: