5. 6. 2020  18:41 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PVE - Pohony a výkonová elektronika (FEI - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PVE
Názov predmetu:
Pohony a výkonová elektronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie laboratórnych cvičení, vypracovanie referátov – 20 bodov a dvoch písomných testov v priebehu semestra – 20 bodov. Počet získaných bodov za cvičenia a testy 40, písomná skúška 60 bodov.
Minimálny počet bodov 56 – hodnotenie E.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent základné znalosti o princípe, vlastnostiach, riadení a použití elektrických pohonov a základných zariadení výkonovej elektroniky. Naučí sa zvládnuť základné merania na elektrických pohonoch a zariadeniach výkonovej elektroniky. Získa základné znalosti pre dimenzovanie optimálneho elektrického pohonu.
 
Stručná osnova predmetu:
Mechanika, kinematika a dimenzovanie elektrického pohonu, charakteristiky pohonu a záťaže, statická a dynamická stabilita pohonu, elektrický pohon s jednosmerným motorom s cudzím a sériovým budením, riadenie otáčok a momentu, spúšťanie, výkonové usmerňovače, riadený a neriadený usmerňovač, komutácia, rekuperácia, jednosmerné meniče, riadenie, vplyv meničov na sieť, stupňové riadenie sériového motora, elektrický pohon s indukčným motorom, charakteristiky, riadenie otáčok a momentu, spúšťanie, brzdenie, striedavé meniče, fázová regulácia, výkonové striedače, vektorové a skalárne riadenie, pohon s indukčným motorom a frekvenčným meničom, dvojrýchlostný pohon, špeciálne elektrické pohony, striedavý komutátorový motor, krokový motor, meniče pre špeciálne pohony, environmentálne vplyvy elektrických pohonov, výroba, prevádzka, likvidácia, kompenzácia jalovej energie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BORBA, L. Elektrické pohony a výkonová elektronika. Bratislava: STU, 2013.
MILLER, T. Brushless permanent-magnet and reluctance motor drivers. Oxford : Clarendon Press, 1989. 207 s. ISBN 0-19-859369-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 144

A
B
C
D
E
FX
15,3 %
13,9 %
25,0 %
27,8 %
18,0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Vladimír Kujan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Milan Perný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 5. 2015
Schválil:
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 26. 05. 2015.

Typ výstupu: