9. 7. 2020  1:22 Lujza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-STA - Svetelnotechnické aplikácie (FEI - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-STA
Názov predmetu: Svetelnotechnické aplikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (výberový), 1. semester
Elektroenergetika - inžiniersky (výberový), 1. semester
Elektroenergetika - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie všetkých elaborátov, bodové hodnotenie teória/cvičenia = 60/40, minimálny počet z cvičení 15 b., minimálny počet z teórie 25 b., minimálny súhrnný počet bodov z teórie a cvičení daný spodnou hranicou hodnotenia E
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu sa oboznámi so širokým spektrom svetelnotechnických aplikácií a bude schopný riešiť rôzne špecializované svetelnotechnické úlohy
 
Stručná osnova predmetu:
Denné osvetlenie budov a svetlovody. Mimozrakové účinky svetla. Fototerapia, syndróm SAD a liečba svetlom. Fotobiologická bezpečnosť. Dezinfekcia pomocou optického žiarenia. Fotosyntetické aplikácie. Vplyv osvetlenia na ekosystém. Rušivé svetlo, jeho hodnotenie a zábrana. Osvetlenie pracovných strojov. Svetlo a obrazové technológie, fotoelektronika. Dekoratívne a zábavné osvetlenie. Scénické osvetlenie. Osvetlenie v doprave a v dopravných prostriedkoch. Regulácia denného a umelého osvetlenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŠPAROVSKÝ, D. -- SMOLA, A. Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov. Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2011. 262 s. ISBN 978-80-8106-046-5.
PRITCHARD, D. Developments in lighting - 2: Industrial. London : Applied Science Publ, 1982. 235 s. ISBN 0-85334-985-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCDE
FX
0 %
26,1 %
65,2 %
4,3 %4,4 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 5. 2015
Schválil:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 26. 05. 2015.

Typ výstupu: