5. 6. 2020  17:16 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-SVIET - Svietidlá (FEI - LS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-SVIET
Názov predmetu:
Svietidlá
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie všetkých elaborátov, bodové hodnotenie teória/cvičenia = 60/40, minimálny počet z cvičení 15 b., minimálny počet z teórie 25 b., minimálny súhrnný počet bodov z teórie a cvičení daný spodnou hranicou hodnotenia E
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa vedomosti o fotometrických, elektrických, mechanických, teplotných a konštrukčných požiadavkách na svietidlá, čím bude schopný samostatne navrhnúť svietidlo a bude vedieť vykonať jeho skúšku
 
Stručná osnova predmetu:
Druhy, triedenie a označovanie svietidiel. Morfológia svietidla, základné parametre a vlastnosti. Návrh a výpočet optických častí svietidiel. Elektrické súčasti a komponenty svietidiel, elektrotechnické požiadavky. Konštrukcia svietidiel, požiadavky na krytie, teplotné režimy. Zvláštne požiadavky na vybrané druhy svietidiel. Merania a skúšky svietidiel. Prevádzka a údržba svietidiel.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORŇÁK, P. -- TREMBAČ, V V. -- AJZENBERG, J B. Svietidlá a svetelné zdroje. Bratislava : Alfa, 1983. 404 s.
PRITCHARD, D. Developments in lighting - 2: Industrial. London : Applied Science Publ, 1982. 235 s. ISBN 0-85334-985-1.

Odporúčaná:
Súbor noriem STN EN 60598

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 52

A
BC
D
E
FX
0 %
17,3 %
32,7 %
32,7 %17,3 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Raditschová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 5. 2015
Schválil:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 26. 05. 2015.

Typ výstupu: