5. 6. 2020  19:20 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SEPS - Solárne energetické prvky a systémy (FEI - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-SEPS
Názov predmetu:
Solárne energetické prvky a systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
Elektrotechnika - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach, absolvovanie priebežného testu, semestrálny projekt: 30 b
Písomná záverečná skúška: 70 b
92-100 bodov A, 83-91 B, 74-82 C, 65-73 D, 56-64 E, 0-55 FX
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú znalosti a oboznámia sa s fyzikálnymi a technickými základmi premeny slnečného žiarenia, oboznámia sa s možnosťami využitia slnečnej energie a základmi fotovoltickej a fototermálnej premeny v kontexte s ekonomickými, ekologickými a legislatívnymi podmienkami, získajú znalosti z navrhovania a konštrukcie zariadení, ktoré využívajú solárnu energiu.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je venovaný premene energie slnečného žiarenia vo fotovoltických a fototermálnych systémoch ako aj ekonomickým, ekologickým a legislatívnym aspektom využívania slnečnej energie. Zameraný je hlavne na: slnečné žiarenie, jeho parametre a možnosti využitia, slnečné články a termodynamiku fotovoltickej premeny energie, fotoelektrický a fotovoltický jav, štruktúry a materiály pre slnečné články a moduly, parametre slnečných článkov, fotovoltické systémy a ich využitie, degradáciu slnečných článkov a modulov, fototermálnu premenu a jej využitie a solárne fototermálne systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANÍČEK, F. -- GADUŠ, J. -- ŠÁLY, V. -- DARUĽA, I. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- KUBICA, J. -- PÍPA, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 2: Perspektívne premeny a technológie. Pezinok : Renesans, 2010. 186 s. ISBN 978-80-89402-13-7.
JANÍČEK, F. Renewable energy sources 2. Pezinok: Renesans, 2010.

Odporúčaná:
E. Lorenzo: Solar electricity, Progensa, Spain, 1994
Šály, V., Packa, J.: Materiály a materiálové štruktúry pre modernú fotovoltiku I – III, Časopis pre elektrotechniku a energetiku EE, č. 3-5, 2008

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 102

A
B
C
D
E
FX
31,4 %
21,6 %
16,7 %
13,7 %
16,6 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Juraj Packa, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 5. 2015
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 26. 05. 2015.

Typ výstupu: