9. 7. 2020  1:03 Lujza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MODEE - Základy modelovania v elektroenergetike (FEI - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-MODEE
Názov predmetu:
Základy modelovania v elektroenergetike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: Elektrotechnika - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre získanie zápočtu je vypracovanie semestrálneho projektu s možnosťou získať za tento projekt max. 30 bodov. Písomná skúška s možnosťou získať 70 bodov. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné z písomnej skúšky získať minimálne 35 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Pre získanie hodnotenia E platí súčasne podmienka získania 35 bodov z písomnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu bude študent vedieť zostaviť náhradné schémy zariadení ES a namodelovať tieto zariadenia vo vybraných softvéroch. Budú vedieť modelovať základné elektromechanické a elektromagnetické prechodné deje.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu budú nasledovné témy: základné elektrické parametre a náhradné schémy v elektroenergetike, pomerné hodnoty, súmerné zložkové sústavy; model vedenia transformátora, záťaže, kompenzačného zariadenia, generátora, motora vo vybraných softvéroch (GLF, PSLF, Matlab, EMTP); riešenie základných elektromagnetických a elektromechanických prechodných a poruchových stavov v ES.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REVÁKOVÁ, D. -- BELÁŇ, A. -- ELESCHOVÁ, Ž. Prenos a rozvod elektrickej energie. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 191 s. ISBN 80-227-2118-2.
KVASNICA, P. Prenos a rozvod elektrickej energie: Príklady. Bratislava : STU v Bratislave, 1983. 180 s.
REVÁKOVÁ, D. -- ELESCHOVÁ, Ž. -- BELÁŇ, A. Prechodné javy v elektrizačných sústavách. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 180 s. ISBN 978-80-227-2868-3.
BARRET, J. Power System Simulation. London: Chapman Hall, 1997.

Odporúčaná:
KVASNICA, P. -- JEVČÁK, M. Prenos a rozvod elektrickej energie. Bratislava : Alfa, 1985. 223 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 72

AB
C
D
E
FX
15,3 %
11,1 %
18,1 %
11,1 %
31,9 %12,5 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Anton Beláň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Koníček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Liška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 5. 2015
Schválil:
doc. Ing. Anton Beláň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 26. 05. 2015.

Typ výstupu: