20. 10. 2019  2:43 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N428V0_4B - Veda a technika (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N428V0_4B
Názov predmetu: Veda a technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 1. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (výberový), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať písomnú skúšku. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí chronologický a súčasný pohľad na vývoj svetovej vedy a techniky pre sedem vedných odborov – matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, medicína a farmácia. Rozšíri si vedomosti o najvýznamnejších osobnostiach vedy a techniky, po ktorých sa pomenovali najznámejšie laboratórne postupy, rovnice, fyzikálne a chemické zákony alebo fyzikálne jednotky.
 
Stručná osnova predmetu:
Veda a technika v ľudskej spoločnosti. Vývoj matematiky. Počítače a informatika. Vývoj fyziky. Od alchýmie k chémii. Vývoj biológie a medicíny. Výroba a spracovanie potravín. Zelená chémia a zelené technológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CAIN, J. -- AGAR, J. The British Journal for the History of Science.  [online]. 2014. URL: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=BJH.
ARMSTRONG , N. -- SOBEL, D. Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of his Time . New York: Walker & Company, 2005. 192 s. ISBN 978-0-8027-1529-6.
TIBENSKÝ, J. Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin: Osveta, 1979. 534 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 378

ABCDEFX
45,2 %23,3 %15,6 %9,5 %6,1 %0,3 %
Vyučujúci: Ing. Július Annus (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Peter Fodran (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 12. 2015
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Typ výstupu: