2. 6. 2020  13:00 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_OBC1_AU - Občianske budovy I (FA - LS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 1_OBC1_AU
Názov predmetu:
Občianske budovy I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 2. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 10%.
• Úspešné vykonanie skúšky.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základnú databázu teoretických poznatkov, potrebných pre kreovanie budov v oblasti školstva, administratívy, obchodu, služieb, dopravy a verejného stravovania. Získa tiež poznatky o elementárných architektonicko - urbanistických požiadavkách, o dispozično - prevádzkových vzťahoch, konštrukčno - typologických, požiarno - bezpečnostných, technicko - hygienických nárokoch a o požiadavkách súvisiacich s bezpečným a bezbariérovým užívaním budov v súlade s požiadavkami platnej stavebnej legislatívy a nových trendov v tejto oblasti. Nadobudnuté vedomosti dokáže aplikovať v nadväzujúcich predmetoch – Ateliér navrhovania II, resp. Ateliér navrhovania III.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky: Školské stavby, budovy pre obchod, služby, administratívne budovy, budovy pre - Základné princípy tvorby občianskych budov v súlade s požiadavkami udržateľnej architektúry – ekologické, ekonomické a sociálne aspekty tvorby.
- Administratívne budovy - vývoj a delenie administratívnych budov, urbanistické a architektonické požiadavky na ich navrhovanie, navrhovanie a dimenzovanie priestorov v jadre administratívnej budovy, svetelná, tepelná a akustická pohoda, technické zariadenia administratívnej budovy.
- Dopravné stavby - charakteristika dopravy, základné druhy, vývojové trendy automobilovej, železničnej a leteckej dopravy, koncepcia a umiestňovanie dopravných stavieb v mestskom organizme, delenie, funkčné členenie, prevádzkové požiadavky a dimenzovanie jednotlivých priestorov odbavovacích budov.
- Zariadenia služieb - delenie služieb, vyhodnotenie požiadaviek na zariadenia služieb, prevádzkové a dispozičné členenie a charakteristika jednotlivých funkčných priestorov, klasifikácia zariadení služieb z hľadiska ich vhodnosti integrácie.
- Školské stavby - základné pojmy, kategorizácia druhov školských stavieb, situovanie škôl v urbanistických štruktúrach, princípy architektonickej tvorby školských stavieb a súčasné trendy.

Cvičenia : Grafické a teoretické precvičenie urbanistických zásad situovania školských stavieb, budov pre obchod, objektov služieb, dopravných stavbieb, administratívnych budov, budovy pre verejné stravovanie, vysvetlenie ich dispozično- prevádzkových väzieb, typologicko- priestorových nárokov a architektonicko- konštrukčných požiadaviek, vrátane požiadaviek na ich bezpečné a bezbariérové užívanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SEDLÁČEK, J. Občanské stavby I. Praha,Bratislava : SNTL, 1988. 239 s.
KRASICKÝ, A. Občanské stavby II. Praha : SNTL, 1989. 234 s. ISBN 8003000858.
KOPECKÝ, M. Občianske budovy: Prechodné ubytovanie a verejné stravovanie. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 156 s. ISBN 8022704083.
ŠTEMPÁK, Š. Školské budovy. Bratislava : Alfa, 1990. 201 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 831

A
B
C
D
EFX
5,7 %
17,6 %
22,3 %26,0 %26,4 %
2,0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
24. 7. 2015
Schválil:
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 24. 07. 2015.

Typ výstupu: