20. 8. 2019  1:02 Anabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-CMDI - Cestné a mestské dopravné inžinierstvo (SvF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-CMDI
Názov predmetu: Cestné a mestské dopravné inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie, testy
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie teoretických znalosti z oblasti zberu analýzy a modelovania časovo-priestorových dopravných charakteristík, ich aplikácia vo vedeckých metódach pre posudzovanie a dimenzovanie špecifických dopravných sietí a zariadení v zastavanom a nezastavanom území
 
Stručná osnova predmetu:
- Analýza dopravných javov a procesov v území;
- Metódy pre meranie, zber, vyhodnotenie a overovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych mikro- a makroskopických dopravných charakteristík;
- Modelovanie časovo-priestorových dopravných charakteristík a vzťahov v území;
- Diagnostické prístroje a zariadenia pre zisťovanie, overovanie a modelovanie dopravných charakteristík v reálnych a experimentálnych podmienkach;
- Metódy a kritéria hodnotenia efektívnosti dopravných systémov;
- Aplikácie v oblasti organizácie, regulácie a riadenia dopravy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SCHLOSSER, T. Inteligentné dopravné systémy. Bratislava : Jaga, 2001. 208 s. ISBN 80-88905-64-8.
MEDELSKÁ, V. Dopravné inžinierstvo. Bratislava : Alfa, 1991. 374 s. ISBN 800500737X.
MEDELSKÁ, V. -- FREŠO, P. Teória dopravného prúdu. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 320 s. ISBN 80-227-0316-8.

Odporúčaná:
Přibyl,P.,Svítek,M.:Inteligentní dopravní systémy.Praha, 2001.543 s. ISBN 80-7300-029

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 24. 06. 2019.

Typ výstupu: