21. 8. 2019  20:06 Jana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-BEM1 - Betónové mosty 1 (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-BEM1
Názov predmetu: Betónové mosty 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola zadaní podľa harmonogramu
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné poznatky o priestorovom usporiadaní, zaťažení, navrhovaní a realizácii monolitických železobetónových doskových a trámových mostov. Možnosti nosníkovej prefabrikácie a jej použitie pri výstavbe mostov.
 
Stručná osnova predmetu:
•Krátky historický úvod, objasnenie základných odborných termínov, rozdelenie betónových mostov, priestorová úprava.
•Zaťaženie mostov.
•Železobetónové monolitické a prefabrikované mosty pre malé a stredné rozpätia -- konštrukčné riešenie, statický výpočet s využitím výpočtovej techniky. Návrh potrebnej výstuže a jej usporiadanie.
•Spodná stavba mosta, opora, piliere, základy
•Príslušenstvo mostov -- ložiská a dilatačné zariadenia. Ich rozdelenie podľa funkcie a materiálu. Konštrukčné usporiadanie, spôsob osadenia a podmienky použitia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BILČÍK, J. -- BENKO, V. -- FILLO, Ľ. -- HALVONIK, J. Betonové konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 374 s.
HALVONIK, J. -- BORZOVIČ, V. Betónové mosty I.: Navrhovanie železobetónových mostov pozemných komunikácií podľa Eurokódov. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 215 s. ISBN 978-80-227-3323-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 390

ABCDEFX
13,3 %14,4 %28,7 %29,2 %9,0 %5,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Kamil Laco, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Peter Paulík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: