16. 9. 2019  10:26 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-BPR - Betónové prvky (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-BPR
Názov predmetu: Betónové prvky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 4. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola zadaní a písomné testy počas semestra 10 x v prednáškovom cvičeni
 
Výsledky vzdelávania:
Fyzikálne charakteristiky betónu, muriva a betonárskej výstuže. Rozdelenie zaťaženia, charakteristické a návrhové hodnoty zaťaženia. Základné informácie o všeobecných pravidlách navrhovania konštrukcií a ich prvkov. Princípy a požiadavky na bezpečnosť, používateľnosť a trvanlivosť betónových konštrukcií, základy ich navrhovania a overovania. Reológia betónu, podmienky pre stanovenie návrhového modelu a zaťaženia betónových prvkov a jednoduchých konštrukcií. Navrhovanie železobetónového nosníka namáhaného ohybovým momentom a priečnou silou a stĺpov namáhaných kombináciou normálovej sily a ohybového momentu. Študenti sa informatívne oboznámia s medznými stavmi používateľnosti a navrhovaním murovaných prvkov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Fyzikálne a mechanické charakteristiky betónu, betonárskej výstuže a muriva.
- Analýza konštrukcií. Návrhový model. Postup navrhovania. Rozdelenie medzných stavov. Stav I, II a III. Ohybová a osová tuhosť prvkov.
- Zaťaženia konštrukcií. Kategórie návrhových situácií. Kombinácie zaťažení. Roznos zaťaženia na jednotlivé nosné prvky.
- Metódy navrhovania betónových prvkov. Medzné stavy únosnosti. Namáhanie ohybom, šmykom a krútením nosníkov obdĺžnikového a T prierezu. Stĺpy namáhané kombináciou ohybového momentu a osovej sily.
- Medzné stavy používateľnosti. Kontrola napätí, trhlín a pretvorení. Konštrukčné zásady vystužovania nosníkov, dosiek a stĺpov.
- Murované prvky. Pevnostné a deformačné vlastnosti kusových stavív a malty, navrhovanie murovaných prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BILČÍK, J. -- HALVONIK, J. -- FILLO, Ľ. Betónové konštrukcie. Bratislava: Betoning, s.r.o., 2005. 314 s. ISBN 80-969422-5-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 307

ABCDEFX
26,7 %21,8 %21,8 %12,4 %3,3 %14,0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Aleksandar Vidakovič (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: