24. 8. 2019  6:51 Bartolomej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-BEIA - Biokoridory a EIA (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-BEIA
Názov predmetu: Biokoridory a EIA
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy, kontrola zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy navrhovania biokoridorov a rybích priechodov so zameraním na hydraulické hľadisko a dispozičné riešenie vodnej stavby. Súčasťou je aj aplikácia zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 
Stručná osnova predmetu:
•delenie rybích priechodov
•dispozičné usporiadanie rybích priechodov a ostatných objektov vodnej stavby
•zásady hydraulického návrhu rybích priechodov
•zásady stavebného návrhu rybích priechodov
•aplikácia zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČUBANOVÁ, L. Riešenie hydraulických problémov biokoridorov na vodných stavbách a metodika ich návrhu. Bratislava: STU v Bratislave, Nakladateľstvo STU, 2009. 119 s. ISBN 978-80-227-3121-8.
GABRIEL, P. -- ČIHÁK, F. -- KALANDRA, P. Malé vodní elektrárny. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1998. 321 s. ISBN 80-01-01812-1.
MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika II. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 319 s. ISBN 80-227-1487-9.
MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov I.: Objekty a potrubia. Bratislava : Alfa, 1986. 341 s.
MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov II: Prúdenie v korytách a pórovitom prostredí. Bratislava : Alfa, 1989. 309 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

ABCDEFX
27,3 %63,6 %9,1 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Roman Cabadaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lea Čubanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Dušička, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Rumann, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Ing. Lea Čubanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: