22. 8. 2019  7:12 Tichomír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DT_C - Diploma Thesis (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DT_C
Názov predmetu: Diploma Thesis
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca10 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - inžiniersky (povinný), 4. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 4. semester
stavebné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola vedúcim diplomovej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Vedieť formulovať a riešiť vysokonáročné problémy z oblasti architektonického, konštrukčného a technického navrhovania stavebných objektov. Vedieť analyzovať náročné architektonické konštrukcie a detaily. Jasne formulovať závery fyzikálnotechnickej analýzy a premietnuť ich do navrhovaných riešení.
 
Stručná osnova predmetu:
•V nadväznosti na diplomový seminár navrhnúť riešenie náročného stavebného objektu na úrovni projektu stavby.
•Spracovanie zadanej časti stavby na úrovni realizačného projektu.
•Fyzikálnotechnická analýza charakteristických fragmentov a detailov obalového plášťa.
•Fyzikálno-konštrukčne zdôvodnená tvorba detailov architektonických konštrukcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha : Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 80-901486-4-6.
ANTAL, J. -- RYŠKA, J. -- ZAHÁLKA, J. Obytné budovy. Bratislava : Alfa, 1992. 263 s. ISBN 80-05-00546-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
Diplomovú prácu vedú profesori, docenti a odborní asistenti s titulom PhD.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ABCDEFX
53,8 %11,5 %15,4 %7,7 %11,6 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: