26. 8. 2019  9:41 Samuel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DTS_C - Diploma Thesis Seminar (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DTS_C
Názov predmetu: Diploma Thesis Seminar
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - inžiniersky (povinný), 4. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 4. semester
stavebné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca, účasť na seminároch a konzultáciách.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent rozvíja svoje tvorivé schopnosti, samostatne analyzuje, posudzuje a rieši vybranú problematiku z oblasti stavebníctva. Získa detailné znalostí o probléme, ktorý je predmetom zadania diplomovej práce, dokáže analyzovať a syntetizovať poznatky, vypracovať východiská pre riešenie diplomovej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
• Analýza a posúdenie vybranej problematiky z oblasti stavebníctva
• Spracovanie prehľadu o stave problematiky a možnostiach riešenia
• Príprava a spracovanie údajov potrebných pre samotné riešenie diplomovej práce
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúru odporučí vedúci DP podľa vybranej témy.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

ABCDEFX
74,1 %18,5 %0 %7,4 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Milan Sokol, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: