Dec 9, 2019   8:08 a.m. Izabela
Academic information system

Course syllabus I1-DP_N - Diplomová práca (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DP_N
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontroly rozpracovania po etapách
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť triediť a analyzovať odbornú a vedeckú literatúru, samostatne naštudovať zadanú problematiku a spracovať ju formou rešerše. Dokáže syntetizovať poznatky rôznych odborných predmetov a tvorivo ich využiť pri riešení zadaného odborného problému alebo projektu. Osvojí si základné metódy a postupy odbornej, tvorivej práce. Získa schopnosť zhodnotiť dosiahnuté výsledky alebo riešenia a vyvodiť adekvátne závery. Naučí sa analyzovať vzťahy a dopady návrhu priestorového usporiadania na konštrukčné a technologické riešenie objektov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Štúdium odbornej literatúry, podkladov zadania, triedenie a analyzovanie poznatkov, spracovávanie odbornej literárnej rešerše.
• Spracovanie náplne zadania diplomovej práce, formulovanie odborných problémov, výber vhodných metód riešenia, vytýčenie cieľov práce.
• Riešenie zadanej problematiky, spracovávanie výpočtových, grafických, meračských alebo laboratórnych prác.
• Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, tabuľkové a grafické spracovávanie vypočítaných alebo nameraných údajov, zhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov podľa požiadaviek zadania.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
Diplomovú prácu vedú profesori, docenti a odborní asistenti s titulom PhD.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 300

ABCDEFX
44,0 %30,7 %15,3 %7,0 %2,7 %0,3 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: