24. 8. 2019  15:37 Bartolomej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DP_V - Diplomová práca (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DP_V
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontroly rozpracovania po etapách
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť triediť a analyzovať odbornú a vedeckú literatúru, samostatne naštudovať zadanú problematiku a spracovať ju formou rešerše. Dokáže syntetizovať poznatky rôznych odborných predmetov a tvorivo ich využiť pri riešení zadaného odborného problému. Osvojí si základné metódy a postupy odbornej, tvorivej práce. Získa schopnosť zhodnotiť dosiahnuté výsledky alebo riešenia a vyvodiť adekvátne závery.
 
Stručná osnova predmetu:
 Štúdium odbornej literatúry, triedenie a analyzovanie poznatkov, spracovávanie odbornej literárnej rešerše.
 Spracovanie metodiky diplomovej práce, formulovanie odborných problémov, výber vhodných metód riešenia, vytýčenie cieľov práce.
 Riešenie zadanej problematiky, spracovávanie výpočtových, grafických, meračských alebo laboratórnych prác.
 Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, tabuľkové a grafické spracovávanie nameraných údajov, zhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov.
 Zovšeobecnenie dosiahnutých výsledkov alebo riešení, vyvodenie záverov a formulovanie odporúčaní pre výrobnú prax.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odborná literatúra odporúčaná vedúcim diplomovej práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk alebo nemecký jazyk
 
Poznámky:
Diplomovú prácu vedú profesori, docenti a odborní asistenti s titulom PhD.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 91

ABCDEFX
61,5 %17,6 %14,3 %5,5 %1,1 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: