20. 8. 2019  0:24 Anabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DOMA_S - Dopravný manažment (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DOMA_S
Názov predmetu: Dopravný manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra úspešne absolvovaný test rozpracovania a správne vypracované všetky zadania
Na skúške získanie minimálne 56% z maximálne možného počtu bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné poznatky o metódach riadenia dopytu a ponuky na cestnej a mestskej komunikačnej sieti v zastavanom a nezastavanom území, princípy regulácie dynamickej osobnej a nákladnej dopravy, metódy manažmentu parkovania a navádzania vozidiel na cieľ, operatívne a okamžité opatrenia v organizácii a riadení dopravy a manažment hromadnej a nemotorovej dopravy.
 
Stručná osnova predmetu:
•Metódy analýzy časovo-priestorových charakteristík dopravného prúdu.
•Prieskumy na získavanie dopravných údajov pre organizáciu a riadenie dopravy
•Opatrenia na reguláciu dopravných nárokov a balancovanie rovnováhy dopravného dopytu a ponuky.
•Časová, štrukturálna, modálna a funkčná analýza územných priemetov dopravy.
•Metódy manažmentu parkovania a navádzania vozidiel na cieľ.
•Metódy manažmentu verejnej hromadnej dopravy a nemotoristickej dopravy.
•Mestská nákladná doprava a logistika
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Dopravné inžinierstvo. Bratislava : Alfa, 1991. 374 s. ISBN 80-05-00737-X.
MEDELSKÁ, V. Dopravné inžinierstvo. Bratislava : Alfa, 1991. 374 s. ISBN 800500737X.
BEZÁK, B. Integrované dopravné reťazce: KT1c. In BEZÁK, B. Portal (Promotion Of Results in Transport Research And Learning): Project 5. s. 1--63.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. Gabriella Balkó, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Milan Ondrovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: