20. 6. 2019  23:08 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-ESD - Ekonomika stavebného diela (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-ESD
Názov predmetu: Ekonomika stavebného diela
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt konkrétneho stavebného diela.
 
Výsledky vzdelávania:
Ekonomiku stavebného diela je potrebné vnímať ako z makro pohľadu v súvislostiach národného hospodárstva tak aj z mikro pohľadu užívateľa stavebného diela. Študent sa oboznámi s charakteristikou životného cyklu a ekonomickými charakteristikami stavebného diela.
 
Stručná osnova predmetu:
Stavebníctvo súčasť národného hospodárstva.
Ekonomika a ekonómia.
Charakteristika životného cyklu stavebného diela z ekonomického pohľadu.
Metodika riadenia hodnoty stavebného diela.
Ekonomická efektívnosť stavebného diela.
Verejné práce.
Verejno-súkromné partnerstvá.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALINOVÁ, G. -- ELLINGEROVÁ, H. Ekonomika stavebného diela. Bratislava: STU, 2010. 128 s. ISBN 978-80-227-3362-5.
TRÁVNIK, I. Riadenie hodnoty stavebného diela. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 207 s. ISBN 80-227-1084-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 338

ABCDEFX
47,3 %24,0 %16,9 %8,0 %3,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (tútor)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: