26. 8. 2019  6:41 Samuel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-HY - Hydraulika (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-HY
Názov predmetu: Hydraulika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, odovzdanie vypracovaných zadaní k študovanej problematike, záverečná skúška. Skúška sa skladá z dvoch častí – ústnej (na základe písomne vypracovaných 2 teoretických otázok) a písomnej (výpočet dvoch príkladov). Podmienka absolvovania skúšky je získanie minimálne 56 % z celkového počtu bodov každej časti.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z hydromechaniky. Pochopí spojitosť a štruktúru prúdu kvapaliny a princíp energetickej bilancie v prúde tekutiny. Naučí sa aplikovať poznatky z hydromechaniky na riešenie ustáleného a neustáleného prúdenia v tlakových systémoch. Získa základné poznatky o ustálenom prúdení v otvorených korytách.
 
Stručná osnova predmetu:
• Kvapaliny a ich vlastnosti.
• Základy hydrostatiky, tlak, tlaková sila, plávanie telies.
• Rovnice kinematiky a dynamiky tekutín, Bernoulliho teorém a jeho aplikácia.
• Štruktúra prúdu, prúdenie laminárne a turbulentné.
• Určovanie strát pri tlakovom a beztlakovom prúdení.
• Ustálené a neustálené prúdenie v tlakových systémoch, hydraulický ráz.
• Ustálené rovnomerné prúdenie v otvorených korytách.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika I. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 298 s. ISBN 80-227-1312-0.
MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov I.: Objekty a potrubia. Bratislava : Alfa, 1986. 341 s.
MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov II: Prúdenie v korytách a pórovitom prostredí. Bratislava : Alfa, 1989. 309 s.
KAMENSKÝ, J. Prúdenie tekutín. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 272 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

ABCDEFX
16,0 %9,3 %18,7 %20,0 %34,7 %1,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dana Baroková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lucia Bytčanková (cvičiaci)
Ing. Lea Čubanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Rumann, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Dana Baroková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: