18. 8. 2019  8:48 Elena, Helena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-HYPGM - Hydraulika povodní a GIS mapovanie (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-HYPGM
Názov predmetu: Hydraulika povodní a GIS mapovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, záverečný test, vytvorenie jednoduchého numerického modelu protipovodňovej ochrany. Skúška sa skladá zo záverečného teoretického testu a vytvorenia jednoduchého numerického modelu protipovodňovej ochrany s variantným riešením. Podmienka absolvovania skúšky je získanie minimálne 56 % z celkového počtu bodov každej časti.
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč je oboznámený s hydraulickými aspektami povodňovej ochrany, so súčasným stavom a trendmi spolupráce oblasti monitoringu, databáz a dpracovania dát, GIS aplikácií a simulačných modelov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Hydraulické aspekty povodní, podmienky vzniku a tvorby povodne. Historické povodne.
• Protipovodňová ochrana, aktívna a pasívna ochrana, možnosti protipovodňovej ochrany.
• Objekty na tokoch a na vodných dielach a ich funkcia počas povodne.
• Umelá a prirodzená retencia, manipulácia na vodných dielach počas povodní.
• GIS technológie a príprava matematických 1D a 2D modelov, prezentácia výsledkov.
• Slovenská a Európska legislatíva v oblasti protipovodňovej ochrany
• Povodňové mapovanie, záplavové čiary inundačného priestoru.
• Hydraulické aspekty odvedenia vnútorných vôd v nížinných oblastiach.
• Riziková analýza povodňových situácií.
• Praktické aplikácie na projektoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KAMENSKÝ, J. -- KVĚTON, R. Hydrologické a hydraulické aspekty protipovodňovej ochrany: časť 1 - Povrchové vody v tokoch/Hydroinformatika (učebné texty kurzu). 2007.
KVĚTON, R. Matematické modelovanie prúdenia vody v otvorených korytách. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 143 s. ISBN 978-80-227-3810-1.
ŠOLTÉSZ, A. -- BAROKOVÁ, D. Hydroinformatika 2. časť, Simulácia procesova prúdenia podzemnej vody v pórovitom prostredí. Bratislava: SvF STU v Bratislave, 2010. 162 s. ISBN 978-80-227-3396-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Znalosť anglického jazyka v rozsahu ovládania simulačných modelov a GIS aplikácií
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
84,4 %9,4 %6,2 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dana Baroková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lea Čubanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Radomil Květon, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Orfánus, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Šulek, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Šulek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: