26. 8. 2019  11:44 Samuel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-H - Hydromechanika (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-H
Názov predmetu: Hydromechanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 2. semester
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy, kontrola zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z hydromechaniky. Pochopí základy hydrostatického pôsobenia kvapaliny na konštrukcie ako aj spojitosť prúdu kvapaliny a princípy energetickej bilancie v prúde kvapaliny. Získa poznatky o riešení základných pohybových rovníc ustáleného a neustáleného prúdenia v otvorených korytách ako aj v tlakových sieťach, naučí sa stanoviť straty pri tlakovom a beztlakovom prúdení. Bude riešiť základné úlohy z hydrauliky podzemnej vody, dimenzovať vertikálne a horizontálne zberne.
 
Stručná osnova predmetu:
- Kvapaliny a ich vlastnosti.
- Hydrostatické pôsobenie vody na konštrukcie, tlaková sila.
- Rovnica spojitosti, Bernoulliho rovnica a ich aplikácia.
- Prípady rovnomerného a nerovnomerného prúdenia v otvorených korytách.
- Prúdenie laminárne a turbulentné, určovanie strát pri tlakovom a beztlakovom prúdení.
- hydraulické riešenie horizontálnych a vertikálnych zberní - tlakové, resp. s voľnou hladinou.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov I.: Objekty a potrubia. Bratislava : Alfa, 1986. 341 s.
MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov II: Prúdenie v korytách a pórovitom prostredí. Bratislava : Alfa, 1989. 309 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 365

ABCDEFX
12,6 %13,4 %14,0 %19,7 %35,6 %4,7 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dana Baroková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Buček (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Bytčanková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lea Čubanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Rumann, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zinaw Dingetu Shenga (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: