18. 8. 2019  9:14 Elena, Helena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-MA - Matematika v architektúre (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-MA
Názov predmetu: Matematika v architektúre
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie a obhajoba seminárnej práce, správne vypracovanie 2 zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je aplikácia matematiky v architektúre a v staviteľstve v zmysle umeleckom i technickom.
 
Stručná osnova predmetu:
• Matematika v architektúre pred érou počítačov. Zlatý rez, zlatý obdĺžnik, súvis s logaritmickou špirálou a Fibonacciho postupnosťou, ukážky jeho použitia v architektúre a umení.
• Mnohouholníky v matematike, v prírode a ich využitie v architektúre: Vinci – geodetický dóm, zlatý trojuholník, pentagram, šesťuholníky v prírode, mozaika.
• Mnohosteny v matematike a prírode: kryštály, mrežovce, platónovské telesá, Keplerove – Poinsotove telesá. Zaujímavé krivky: reťazovka, parabola. Zaujímavé plochy: skrutkové plochy- matematické vyjadrenie, aplikácie. Mobiov list, Kleinova fľaša
• Matematika v súčasnej architektúre. Neeuklidovská geometria, fraktály.
• Optický klam a matematický dizajn: Schroderove schody, Zollnerov optický klam,
• Použitie multifyzikálneho softvéru na predikciu fyzikálnych parametrov navrhovaných budov – stanovovanie mechanické, tepelnotechnické posudzovanie budovy a jej častí, základné úlohy prúdenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAPPAS, T. Potešenie z matematiky. Bratislava: Acom Soft TM7JJ, 2000.
KNOR, M. -- KOLLÁR, J. Matematika pre architektov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 122 s. ISBN 80-227-1664-2.
MINÁROVÁ, M. Príklady inžinierskej praxe s implementáciou v programe ANSYS. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 118 s. ISBN 978-80-227-4047-0.
KVASNIČKA, V. Diskrétna matematika.  [online]. 2014. URL: http://www2.fiit.stuba.sk/~kvasnicka/DiskretnaMatematika/index.html.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

ABCDEFX
75,9 %17,2 %6,9 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Mária Minárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: