17. 8. 2019  17:41 Milica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-MAT2 - Matematika 2 (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-MAT2
Názov predmetu: Matematika 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 2. semester
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 2. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 2. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa budú písať krátke testy a na cvičeniach sa bude hodnotiť aktivita. Celkovo za semester maximálne 48 bodov z testov a 12 bodov za aktivitu na cvičeniach. Minimálny počet bodov z testov je 16 a za aktivitu 4. Za skúšku je maximálne 40 bodov (plus body získané za krátke testy a aktivitu), minimálne 16 bodov a v súčte s bodmi počas semestra je minimálne 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Semester je delený do troch častí. V prvej časti získa študent znalosti z integrálneho počtu funkcií jednej premennej vrátane geometrických aplikácií.V druhej získa študent znalosti z riešenia diferenciálnych rovníc prvého rádu a lineárnych diferenciálnych rovníc vyšších rádov. V tretej časti semestra získa študent znalosti z diferenciálneho počtu funkcií viacerých premenných.
 
Stručná osnova predmetu:
• Pojem primitívnej funkcie, metódy substitučná a per partes, parciálne zlomky.
• Určitý integrál a geometrické aplikácie určitého integrálu. Výpočet integrálov pomocou Taylorovho rozvoja.
• Diferenciálne rovnice separovateľné a lineárne prvého rádu.
• Lineárne diferenciálne rovnice druhého a vyšších rádov. Riešenie diferenciálnych rovníc pomocou Taylorovho rozvoja.
• Pojem oblasti v dvojrozmernom priestore, dvojné a dvojnásobné limity, spojitosť funkcií
• Parciálne derivácie, diferencovateľnosť, extrémy lokálne a viazané, sedlové body
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Kálnová, Handlovičová, Mišík, Širáň: Riešené úlohy z matematiky II. Skriptum STU, 2000. Bratislava: vydavateľstvo STU Bratislava, 2000. 186 s. ISBN 80-227-1344-9.
ELIAŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky: 2.časť. Bratislava : Alfa, 1986. 316 s.
HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. -- ELIAŠ, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky. 3. časť. Bratislava : Alfa, 1980. 218 s.
IVAN, J. Matematika 2. Bratislava : Alfa, 1989. 631 s. ISBN 80-05-00114-2.
KALINA, M. Matematika. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 297 s. ISBN 978-80-227-3655-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2682

ABCDEFX
8,2 %11,1 %18,8 %23,9 %27,3 %10,7 %
Vyučujúci: Mgr. Martin Balažovjech, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Minarechová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Mária Minárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Peter Sarkoci, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Peter Smrek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Oľga Stašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Peter Struk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Marián Šagát (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Alexandra Šipošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Lucia Vavríková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: