19. 6. 2019  7:18 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-PREK_P - Priestorová ekonomika (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PREK_P
Názov predmetu: Priestorová ekonomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca na prípadovej štúdii mesta/ regiónu

The students have to complete and submit a case study of selected city/region) in order to be admitted to sit for the final exam.
There will be a case study, based on the required structure. It will be
evaluated with 80 points divided between A-E (A with the score at least
75 points, B with the score at least 70 points, C with the score at
least 65 points, D with the score at least 60 points and E with the
score at least 56 points).
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa poznatky nevyhnutné pre tvorbu marketingového plánu územia. Podporuje kvalifikované rozhodovania v investičných činnostiach, ktoré si vyžaduje ekonomicky a priestorovo odôvodnenú lokalizáciu novej infraštruktúry a stavieb.
 
Stručná osnova predmetu:
Regionálna politika na Slovensku a v EÚ.
Úloha obcí a miest v rozvoji územia. Mestský dopyt a ponuka.
Priťahovanie ekonomických aktivít na vybrané územie pomocou
metodiky územného marketingu.
Externá a interná diagnostika vybraných území.
SWOT analýza a určenie strategických osí rozvoja územia.
Konkurencia, spolupráca miest a vedecko-technologické parky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČTYROKÝ , J. -- MAIER , K. Ekonomika územního rozvoje. Praha: Grada Publishing, 2000. 142 s.
ŘEZÁČ, V. -- MAIER , K. Město, venkovský prostor a krajina. Praha: Agora Praha, 2002. 164 s. ISBN 80-902945-5-3.
MAIER, G. -- TÖDTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika: Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. Bratislava : Elita, 1997. 237 s. ISBN 80-8044-044-1.
TODLING, F. -- MAIER, G. Regionálna a urbanistická ekonomika 2. Bratislava : Elita, 1998. 320 s. ISBN 80-8044-049-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
50,0 %50,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: