21. 8. 2019  20:18 Jana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-P2D - Projekt 2 - Dopravná infraštruktúra (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-P2D
Názov predmetu: Projekt 2 - Dopravná infraštruktúra
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: stavby na tvorbu a ochranu prostredia - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné kontroly projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Aplikovať teoretické znalosti a grafickú zručnosť v navrhovaní funkčného a priestorového usporiadania dopravnej infraštruktúry v území, vo vzťahu k ŽP. Pochopiť základné požiadavky funkcieschopnosti štruktúry osídlenia, formulovať základné priestorové a polohové nároky dopravnej infraštruktúry krajiny a vyjadriť ich územný priemet v plánovacej dokumentácii so zohľadnením ich dopadov na životné prostredie.
 
Stručná osnova predmetu:
- Analýza potenciálu vymedzeného územia;
- Zásady regulovania rozvoja zóny a vzťahu k nadradenému územiu;
- Návrh usporiadania územia vo variantoch: prieťah cesty obcou, cesta v krajine, obchvat;
- Návrh priestorového usporiadania líniovej stavby, smerové a výškové vedenie cestnej komunikácie v teréne, technické parametre cestnej a miestnej komunikácie;
- Stanovenie objemov stavebnej činnosti a investičnej náročnosti,
- Negatívne dopady dopravy na krajinu a mestské prostredie;
- Porovnanie variantov cestnej trasy podľa dopravno-technických a environmentálnych kritérií;
- Obhajoba projektu pred kolektívom a pedagógmi
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOCHOL , Š. cesty a diaľnice I. Bratislava: Alfa SNTL, 1989. ISBN 80-05-00124-X.
VOLF, J. Silniční stavby - projekt. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1992. 296 s. ISBN 80-01-00763-4.
ĎURČANSKÁ, D. Posudzovanie vplyvov ciest a diaľnic na životné prostredie. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2002. 258 s. ISBN 80-8070-029-X.
PAVLÍČEK, J. Městské komunikace. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1988. 268 s.
TRNKUS, F. Urbanistická kompozícia I. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 96 s. ISBN 8022708372.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Monika Balcieráková (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Milan Ondrovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: