26. 8. 2019  9:35 Samuel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-SKA2 - Staticko-konštrukčný ateliér 2 (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SKA2
Názov predmetu: Staticko-konštrukčný ateliér 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania, klasifikovaný zápočet - výsledná známka z hodnotenia zadaní jednotlivých konzultantov.
 
Výsledky vzdelávania:
Staticko-konštrukčná ateliérová tvorba študentov, výrobné konštrukčné výkresy. Praktická aplikácia predmetov konštrukcií pozemných a dopravných stavieb, statických disciplín na projektové riešenie budovy bytovej alebo občianskej výstavby.
 
Stručná osnova predmetu:
STATIKA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ: Podrobný statický výpočet nosnej konštrukcie objektu. Uplatnenie programov na počítačoch. Dimenzovanie hlavných nosných prvkov podľa medzného stavu únosnosti, ich posúdenie podľa medzných stavov používateľnosti. Výrobné konštrukčné výkresy 1 až 2 prvkov nosnej konštrukcie.
Alt.1 – DOPRAVNÉ STAVBY: Dopravné riešenie priestorov parkovacích garáži v objekte bytového domu
Alt.2 - KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB: Výkresy pre projekt stavby parkovacieho domu po vyhodnotení alternatív nosnej konštrukcie v mierke 1:50 – pôdorys typického podlažia, rez, výkres základov
Alt.3 – DOPRAVNÉ STAVBY: Riešenie dopravnej infraštruktúry v okolí parkovacieho domu
GEOTECHNIKA: Riešenie výkopov, násypov a oporných múrov v rámci riešenia dopravnej infraštruktúry v okolí parkovacieho domu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 358

ABCDEFX
64,0 %19,6 %10,1 %4,5 %1,7 %0,1 %
Vyučujúci: Ing. Iyad Abrahoim, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tomáš Augustín, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Brodniansky, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jakub Čurpek (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ivan Hollý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Kapusta, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Kamil Laco, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Magura, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lucia Majtánová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Miloš Slivanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Monika Súľovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ivana Véghová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Július Šoltész, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: