22. 10. 2020  17:55 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-SS_C - Statics of Structures (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B1-SS_C
Názov predmetu:
Statics of Structures
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
Civil Engineering - bakalársky (povinný), 2. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola zadaní a priebežné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základnými zákonmi, princípmi a metódami klasickej mechaniky, ktoré následne bude aplikovať na úlohy na úlohy o rovnováhe a ekvivalencii silových sústav, v kinematike a statike hmotného bodu a tuhej dosky. Oboznámi sa s výpočtom reakcií a vnútorných síl na rovinných prútových jednoduchých a zložených staticky určitých sústavách. Získané vedomosti v ďalšom uplatní pri určovaní priebehu vnútorných síl aj na priečne zaťažených rámoch a priehradových konštrukciách. Študované budú aj postupy a riešenia základných geometrických prierezov prútov.
 
Stručná osnova predmetu:
Podmienky ekvivalencie a rovnováhy centrálnej a všeobecnej sústavy síl v rovine a v priestore
Výpočet ťažiska a kvadratických momentov (momentov zotrvačnosti) rovinných obrazcov
Typy zaťaženia a ich statické ekvivalenty
Statika a kinematika hmotného bodu, tuhej dosky a ich sústav v rovine.
Reakcie vo väzbách a vnútorné sily .
Virtuálna práca tuhých telies
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FUNG, Y. Foundations of solid mechanics. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1965. 525 s. ISBN 0-13-329912-0.
BEER, F P. -- JOHNSTON, R E. Vector mechanics for engineers: Statics and dynamics. New York : McGraw-Hill, 1988. 1026 s. ISBN 0-07-079923-7.
Ravinger, J. - Sokol, M.: Statics of Structures, STU Bratislava 2009. Bratislava: STU, 2009. 91 s. ISBN 978-80-227-3029-7.
MEGSON, T. Structural and stress analysis. Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2005. ISBN 0-7506-6221-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

ABCD
E
FX
20,3 %
15,3 %
28,8 %
11,9 %20,3 %
3,4 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Martin Psotný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Psotný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: