19. 7. 2019  14:55 Dušana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-STA - Statika (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-STA
Názov predmetu: Statika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 2. semester
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 2. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 2. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola zadaní a priebežné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti z riešenia systémov síl (centrálnych a necentrálnych) v rovine a v priestore. Určiť polohu ťažiska a prierezové charakteristiky (momenty zotrvačnosti, polárne momenty zotrvačnosti). Osvojiť si metódy riešenia staticky určitých jednoduchých a zložených prútových konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
- Základné pojmy, princípy, zákony a axiómy mechaniky. Rovinná a priestorová sústava síl - podmienky rovnováhy a ekvivalencie. Varignonova veta.
- Základné prierezové charakteristiky: statický moment, ťažisko, momenty zotrvačnosti a deviačné momenty (kvadratické momenty) plôch.
- Statika hmotného bodu, tuhej dosky a telesa. Stupne voľnosti. Vonkajšie a vnútorné väzby a výpočet reakcií. Vonkajšie silové zaťaženie a jeho roznos v konštrukcii.
- Vnútorné sily. Vzťahy medzi vnútornými silami a medzi vnútornými silami a zaťažením. Priebeh vnútorných síl na staticky určitých sústavách: nosníky, (priame, šikmé, zalomené a zakrivené).
- Priehradové sústavy (uzlová a priesečná metóda), zložené sústavy (trojkĺbový rám, rám s ťahadlom), kombinované staticky určité sústavy, priečne zaťažené sústavy.
- Vláknové polygóny a reťazovky.
- Úvod do analytickej statiky. Princíp virtuálnych prác na tuhom telese. Aplikácia kinematickej metódy na nosníkoch s jedným stupňom voľnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SOKOL, M. -- SUMEC, J. -- RAVINGER, J. Moderná učebnica statiky. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 373 s. ISBN 978-80-227-3048-8.
HUBOVÁ, O. -- MISTRÍKOVÁ, Z. -- KOLEKOVÁ, Y. Statika stavebných konštrukcií. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 296 s. ISBN 978-80-227-2922-2.
KADLČÁK, J. -- KYTÝR, J. Statika stavebních konstrukcí I.: Základy stavební mechaniky.Staticky určité prutové konstrukce. Brno : VUTIUM, 2001. 349 s. ISBN 80-214-1877-X.
MERIAM, J. -- KRAIGE, L. Engineering Mechanics: Volume 1. Statics. New York : John Wiley, 1998. 524 s. ISBN 0-471-24164-4.
RAVINGER, J. -- SOKOL, M. Statics of structures. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 91 s. ISBN 978-80-227-3029-7.
MARTON, P. -- IVÁNKOVÁ, O. -- ADAMČA, L. Základy mechaniky (Staticky určité prútové sústavy). Bratislava: ES STU, 2000.
KOLEKOVÁ, Y. Statika v príkladoch. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 99 s. ISBN 80-227-2240-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2628

ABCDEFX
15,8 %16,8 %24,5 %18,3 %18,6 %6,0 %
Vyučujúci: Ing. Roland Antal (cvičiaci)
doc. Ing. Oľga Hubová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Lamperová (cvičiaci)
Ing. Monika Márföldi (cvičiaci)
Ing. Zuzana Mészárosová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Psotný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jakub Rubint (cvičiaci)
Ing. Matúš Turis (cvičiaci)
doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Lenka Uhlířová (cvičiaci)
Ing. Ivana Véghová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Venglár, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Psotný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: