20. 7. 2019  12:11 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-SME - Stavebná mechanika (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-SME
Názov predmetu: Stavebná mechanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 4. semester
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Statika (B1-STA)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra – získanie 50% z max. počtu bodov za zadania a testy (podmienka ku skúške)
Získanie minimálne 56% z bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy zo statiky staticky neurčitých konštrukcií. Osvojí si silovú a deformačnú metódu riešenia staticky neurčitých prútových konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Statická a tvarová neurčitosť. Metódy riešenia staticky neurčitých prútových sústav. Základný princíp silovej metódy. Kanonické rovnice. Aplikácia na priehradové sústavy.
Silová metóda riešenia staticky neurčitých prútových sústav (nosník, rám, oblúk, priečne zaťažený rám) od zaťaženia silami, teplotou, nepružnými premiestneniami podpier.
Vplyvové čiary statických veličín na prútových konštrukciách -- kinematický princíp a postup riešenia.
Riešenie nosných prútových sústav deformačnou metódou - základné princípy a podmienkové rovnice, koncové sily a momenty priameho prizmatického prúta. Riešenie rovinných rámov bez vplyvu stlačenia prútov -- zaťaženie silami, zmenou teploty, nepružným premiestnením podpier.
Všeobecná deformačná metóda. Podmienkové rovnice rovnováhy. Matice tuhosti prútov. Vektor zaťaženia od vonkajších síl, teploty a nepružných premiestnení podpier. Transformačné vzťahy. Aplikácia na priehradové sústavy, rovinné rámy a priečne zaťažené rámy.
Modelovanie pružného podopretia rovinných prútových konštrukcií.
Úvod do riešenia plošných konštrukcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DICKÝ, J. -- JENDŽELOVSKÝ, N. Stavebná mechanika. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 242 s. ISBN 978-80-227-3004-4.
PSOTNÝ, M. -- VÉGHOVÁ, I. Stavebná mechanika. Návody na cvičenia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 133 s. ISBN 978-80-227-3560-5.
IVÁNKOVÁ, O. -- MOROVJANOVA, Z. Staticky neurčité prútové sústavy v príkladoch. Bratislava: STU, 1996.
JENDŽELOVSKÝ, N. -- PREKOP, Ľ. Staticky neurčité prútové sústavy (deformačná metóda). Bratislava: STU Bratislava, 2002. 150 s.
KRÁLIK, J. Základy stavebnej mechaniky. Výbrané prednášky. Bratislava: STU Bratislava, (web), 2009. 50 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1282

ABCDEFX
14,0 %17,7 %21,0 %22,1 %23,2 %2,0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Dický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivana Véghová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: