19. 8. 2019  14:52 Lýdia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-TV1 - Telesná výchova 1 (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-TV1
Názov predmetu: Telesná výchova 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 2. semester
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 2. semester
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 2. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 2. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testovanie telesnej zdatnosti
 
Výsledky vzdelávania:
Vhodnými formami, metódami a prostriedkami pôsobiť na študentov pri ich zdokonaľovaní v daných druhoch športu, ich taktickom myslení v súlade s presnými pravidlami športu. V neposlednom rade presne volenými prostriedkami pôsobiť na odstránenie funkčných a estetických nedostatkov, na zlepšenie a upevnenie ich zdravia a zvyšovanie telesnej zdatnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Základný a zdokonaľovací program vo vybranom druhu športu
• Oboznámenie s pravidlami jednotlivých športov
• Hra podľa pravidiel
• Modelovaný tréning zameraný na taktické myslenie
• Nácvik herných kombinácií
• Kondičný tréning v telocvični a posilňovni
• Záchrana topiaceho a základy prvej pomoci
• VŠ liga a rôzne športové turnaje a súťaže
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
TEÓRIA A METODIKA ŠPORTOVÝCH HIER, SKRIPTÁ FTVŠ UK

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3111

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Michaela Cibulová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Helena Čepová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Marián Decký (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Zita Herzanová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Herzánová (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Mgr. Marián Decký a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: