18. 7. 2019  0:24 Kamila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-PRPE - Pružnosť a pevnosť (SvF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-PRPE
Názov predmetu: Pružnosť a pevnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 3. semester
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 3. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 3. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy.
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie minimálne 56% bodového ohodnotenia skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú teoretické vedomosti z oblasti elementárnych prípadov namáhania nosníkov na ťah (tlak), ohyb, krútenie, vzper a na ich kombinované účinky. Osvoja si metódy riešenia stavu napätosti a deformácie prierezu nosníka za lineárneho a nelineárneho chovania materiálu a niektoré princípy a metódy výpočtu premiestnení na staticky určitých sústavách.
 
Stručná osnova predmetu:
- Základné pojmy a princípy teórie pružnosti. Vonkajšie a vnútorné sily. Mechanické vlastnosti materiálov a ich fyzikálne modely. Pojem napätia a deformácie.
- Základné prípady namáhania (jednoduchý ťah resp. tlak, jednoduchý šmyk, jednoduché krútenie, jednoduchý ohyb a šmyk za ohybu) v pružnom stave.
- Analýza stavu napätosti a deformácií v okolí bodu telesa - priestorová, rovinná a priamková napätosť. Mohrova kružnica. Hlavné napätia a ich orientácia.
- Ohybové čiary nosníkov. Zložené prípady namáhania. Stabilita prútov. Klasické metódy výpočtu kritických síl ideálneho prúta. Vzper štíhlych prútov.
- Základné prípady namáhania nosníkov s nelineárnymi vlastnosťami materiálov.
- Energetické princípy. Deformačná a virtuálna práca (Bettiho a Maxwellova veta).
- Výpočet pretvorení na staticky určitých rovinných sústavách pomocou vety o virtuálnej práci.
- Vety o derivácii pretvárnej práce (Castiglianove vety). Clapeyronov zákon.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DICKÝ, J. -- MISTRÍKOVÁ, Z. -- SUMEC, J. Pružnosť a plasticita v stavebníctve 1. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 300 s. ISBN 978-80-227-2742-6.
DICKÝ, J. -- MISTRÍKOVÁ, Z. -- SUMEC, J. Pružnosť a plasticita v stavebníctve 2. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2006. 320 s. ISBN 80-227-2515-3.
DICKÝ, J. -- PREKOP, Ľ. -- TVRDÁ, K. Pružnosť a pevnosť: Pomôcka k cvičeniam. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2006. 92 s. ISBN 80-227-2455-6.

Odporúčaná:
1. Kaiser, J. – Složka, V. - Dický, J. - Jurasov, V.: Pružnosť a plasticita, Bratislava ALFA,1990.
4. Dický, J. a kol.: Pružnosť, pevnosť I - príklady. Vydavateľstvo STU, Bratislava 1996,1999.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1986

ABCDEFX
10,7 %13,9 %23,1 %18,7 %23,3 %10,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Lamperová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Monika Márföldi (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Mészárosová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jakub Rubint (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lenka Uhlířová (cvičiaci)
Ing. Ivana Véghová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Venglár, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2017
Schválil: doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 20. 09. 2017.

Typ výstupu: