24. 10. 2020  14:05 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-TE_C - Theory of Elasticity (SvF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-TE_C
Názov predmetu:
Theory of Elasticity
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
Civil Engineering - bakalársky (povinný), 3. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola zadaní a priebežné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s analytickými metódami výpočtu napätí, premiestnení a deformácií jednorozmerných konštrukčných prvkov od účinkov jednoduchého namáhania (ťah, tlak, šmyk, krútenie a ohyb), ako aj od účinkov kombinovaných namáhaní. Získané predchádzajúce poznatky využije v analýze instability priameho nosníka s rôznymi okrajovými podmienkami. Svoj obzor si študent ďalej rozšíri o metódy vyšetrovania okrajových úloh teórie pružnosti dvojrozmerného kontinua (steny, dosky).
 
Stručná osnova predmetu:
Základné a kombinované prípady namáhania a ich mechanická odozva
Pružná instabilita priameho nosníka - matematický model
Základné rovnice pružného kontinua
Rovinná napätosť a rovinná deformácia
Analýza napätosti pružných dosák
Približné metódy riešenia úloh teórie pružnosti - úvod
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
1. Ugural, A. C. -- Fenster, N. K.: Advanced Strength and Applied Elasticity. London 1981..

Odporúčaná:
DICKÝ, J.: Theory of Elasticity. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014. 160 s. ( v edícii)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

A
B
CDEFX
13,9 %25,0 %
27,8 %
22,2 %5,6 %5,5 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jozef Dický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oľga Hubová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Ľuboš Šnirc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
27. 3. 2018
Schválil:
doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 27. 03. 2018.

Typ výstupu: