11. 12. 2019  9:04 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DP1E_IIS_D - Dizertačný projekt Ie (FIIT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: DP1E_IIS_D
Názov predmetu: Dizertačný projekt Ie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: inteligentné informačné systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pripravenosť na konzultácie so školiteľom, priebežné výsledky
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy vedeckej práce. Získa hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Intenzívnym výskumom dosiahne pôvodné vedecké výsledky, akceptovateľné na medzinárodnej úrovni. Tento predmet predstavuje prvú časť prvej etapy riešenia dizertačného projektu.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Analýza súčasného stavu v príslušnej oblasti poznania.
2.Získavanie a štúdium informačných zdrojov.
3.Kritická analýza existujúcich prístupov.
4.Spracovanie písomnej správy, ktorú hodnotí školiteľ.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Vybrané monografie, vedecké články a ďalšie informačné zdroje z oblasti výskumu.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujucími v tomto predmete sú všetci vedúci dizertačných prác. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. (skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 7. 2016
Schválil: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 26. 07. 2016.

Typ výstupu: