18. 9. 2019  0:53 Eugénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu PSPE_IIS_D - Predmet špecializácie (FIIT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PSPE_IIS_D
Názov predmetu: Predmet špecializácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: inteligentné informačné systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
inteligentné informačné systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
inteligentné informačné systémy (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie zoštudovaných materiálov na konzultáciách
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké poznatky z oblasti špecializácie. Naučí sa samostatne pracovať s vedeckými zdrojmi informácií.
 
Stručná osnova predmetu:
Osnova predmetu sa dohodne individuálne s doktorandom z oblasti predmetu špecializácie v závislosti od skúmanej vednej oblasti
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Študijná literatúra sa určí individuálne aj s ohľadom na predmet skúmania v dizertačnom projekte.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujucími v tomto predmete sú všetci vedúci dizertačných prác. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Lacko, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 4. 2016
Schválil: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 11. 04. 2016.

Typ výstupu: