9. 7. 2020  1:10 Lujza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ENEF - Energetická efektívnosť (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-ENEF
Názov predmetu:
Energetická efektívnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie 12 cvičení (odovzdanie 12 zadaní, max. 36 bodov), písomná skúška 64 bodov. Podmienka účasti na skúške je získanie 56 % bodov zo zadaní.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude po absolvovaní predmetu zorientovaný v oblasti druhov a využitia energií, v aplikácii nových technológií a v ekonomického zhodnotení prístupu k jednotlivým zdrojom energií. Oboznámi sa s energo-ekologickými a legislatívnymi aspektmi využitia elektriny. Bude vedieť ekonomicky a ekologicky zhodnotiť výber jednotlivých druhov energií pre domácnosť resp. pre firmu.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam energie pre život jednotlivca i spoločnosti. Prehľad všetkých druhov energií dostupných vo svete a možnosti ich využitia. Energetická koncepcia SR a EÚ. Technológie pre domácnosti a pre prax. Oceňovaním jednotlivých druhov energií. Legislatívne podmienky pre odberateľov i dodávateľov energií v rámci SR a EÚ. Technicko-legislatívne a ekologické aspekty elektroenergetiky. Racionalizácia spotreby energie, energetická efektívnosť, energetický štítok. Energetická hospodárnosť budov, energetické služby. Energetický audit, energetické poradenstvo.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, I. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. -- MICHALÍK, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 1: Technológie pre udržateľnú budúcnosť. Pezinok : Renesans, 2009. 174 s. ISBN 978-80-89402-04-5.
JANÍČEK, F. -- GADUŠ, J. -- ŠÁLY, V. -- DARUĽA, I. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- KUBICA, J. -- PÍPA, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 2: Perspektívne premeny a technológie. Pezinok : Renesans, 2010. 186 s. ISBN 978-80-89402-13-7.
JANÍČEK, F. -- KRONDIAK, E. -- KULTAN, J. -- ŠEDIVÝ, J. -- VECHTER, J. Model trhu s elektrinou. Ekonomické aspekty výroby, prenosu a distribúcie elektriny v Slovenskej Republike. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 173 s. ISBN 978-80-89402-10-6.
SORENSEN, B. Renewable Energy: Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects. San Diego : Academic Press, 2004. 928 s. ISBN 978-0-12-656153-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 318

A
B
C
DE
FX
17,9 %
19,5 %
20,8 %
21,7 %
19,2 %
0,9 %
Vyučujúci:
Ing. Jozef Bendík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Matej Cenký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Janíček, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 4. 2016
Schválil:
prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 04. 2016.

Typ výstupu: