5. 6. 2020  17:10 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELEK1 - Elektrárne 1 (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-ELEK1
Názov predmetu:
Elektrárne 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, spracovanie elaborátov z praktických a výpočtových cvičení, z ktorých je možné získať spolu 40 bodov. Tieto body sa započítajú ku bodom zo skúšky, z ktorej je možné získať max. 60 bodov. Pre získanie výsledného hodnotenia z predmetu - A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Skúška je písomná, no skúšajúci môže skúšku rozšíriť o ústne doskúšanie, na základe ktorého môže upraviť výsledok skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základný prehľad o energetických zdrojoch, ich zásobách, delení a možnosti ich transformácií na iné formy. Bude sa orientovať v problematike návrhu jednotlivých typov elektrární z pohľadu udržateľnosti, technickej realizovateľnosti a ekonomickej výhodnosti riešení. V rámci cvičení budú riešené základné experimenty a výpočty z pohľadu verifikácie princípov jednotlivých energetických technológií. Študent by mal byť schopný samostatne riešiť problém výberu vhodnej technológie pre energetickú výrobňu na základe dostupnej surovinovej základne, resp. dostupných primárnych foriem energie
 
Stručná osnova predmetu:
V predmete sa poslucháči oboznámia s princípom fungovania a základnou parametrizáciou jednotlivých technológií použiteľných na výrobu najmä elektrickej energie z jednotlivých primárnych zdrojov energie. Na začiatok sú definované zdroje energií, ich zásoby a delenia z rôznych pohľadov. Neskôr sa postupne predstavujú rôzne používané a použiteľné technológie súvisiace s jednotlivými primárnymi zdrojmi energií – tepelná a jadrová elektráreň, organický Rankinov cyklus, paroplynový cyklus, kogenerácia, trigenerácia, pyrolýza, splynovanie, bioplynové stanice, vodné elektrárne, veterné elektrárne a solárne elektrárne. Priestor je venovaný tiež akumulácii energie, centralizovanej a decentralizovanej výrobe elektrickej energie a ekonomike zdrojov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
 DARUĽA, I. -- TKÁČ, J. Výroba elektrickej energie. Košice: Mercury - Smékal, 2003. 112 s. ISBN 80-89061-64-8
 JANÍČEK F., a kol, - Obnoviteľné zdroje energie 2, Vydavateľstvo Renesans, s.r.o., 2010, ISBN 978-80-89402-13-7
 JANÍČEK F., et al. - Renewable Energy Sources 1, Vydavateľstvo Renesans, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-89402-05-2
MARKO, Š. Energetické zdroje a premeny. Bratislava: Alfa, 1989. 447 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 118

ABC
D
E
FX
16,9 %
22,0 %
28,8 %
21,2 %10,2 %
0,9 %
Vyučujúci:
prof. Ing. František Janíček, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Marek Pípa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 4. 2016
Schválil:
prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 04. 2016.

Typ výstupu: