5. 6. 2020  18:40 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELSTR - Elektrické stroje (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-ELSTR
Názov predmetu: Elektrické stroje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie laboratórnych cvičení a dvoch písomných testov v priebehu semestra. Počet získaných bodov za cvičenia a testy 20, písomná skúška 80 bodov.
Minimálny počet bodov 56 – hodnotenie E.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent základné znalosti o princípe, vlastnostiach a použití elektrických strojov. Naučí sa základné merania na elektrických strojoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Princípy premeny energie, transformátory, stav naprázdno, nakrátko, zaťažený stav, trojfázové transformátory, zapojenia a hodinové uhly, paralelná spolupráca, špeciálne typy transformátorov, vinutia točivých strojov, magnetické pole vinutí, indukované napätie, indukčné stroje, výkonové pomery a moment, spúšťanie indukčných strojov a regulácia otáčok, synchrónne stroje s hladkým rotorom a vyjadrenými pólmi, Indukované napätie a reakcia kotvy, synchrónny stroj pracujúci do samostatnej záťaže a do siete, skrat synchrónneho stroja, jednosmerné stroje, dynamá a motory, vinutie kotvy, indukované napätie a moment, charakteristiky dynám a motorov, krokové motory, princíp a riadenie, bezkefové motory, jednosmerné a synchrónne.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HÜTTNER, Ľ. -- KLUG, Ľ. Elektrické stroje. Bratislava : STU, 2011. 165 s. ISBN 978-80227-3636-7.
HRABOVCOVÁ, V. -- JANOUŠEK, L. -- RAFAJDUS, P. -- LIČKO, M. Moderné elektrické stroje. Žilina : Žilinská univerzita, 2001. 265 s. ISBN 80-7100-809-5.
GIERAS, J F. -- WING, M. Permanent magnet motor technology: Design and applications. New York : Marcel Dekker, 1997. 444 s. ISBN 0-8247-9794-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 157

A
B
C
D
E
FX
7,6 %
12,1 %12,7 %13,4 %45,2 %
9,0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ľudovít Jurčacko (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2016
Schválil:
doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 04. 2016.

Typ výstupu: